عضو هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی:

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان محور تحقق زنجیره ارزش کشاورزی است

رو تیتر عضو هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی:

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان محور تحقق زنجیره ارزش کشاورزی در منطقه و الگوی کشوری در بین صندوق‌های غیردولتی است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ضمن قدردانی از تمام کسانی که در راه‌اندازی و تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان همت کردند، یکی از نقاط قوت صندوق را وجود نمایندگان از بخش های تابع شهرستان در هیات مدیره دانست.

وی بر ضرورت حمایت و همراهی بیشتر از سوی مسئولین استانی و شهرستانی با صندوق تاکستان تأکید کرد.

فاطمه خمسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ارتباط با فعالیت‌های انجام شده برای تأمین اعتبارات سهم دولت برای افزایش سرمایه صندوق شهرستان تاکستان از جمله نحوه واگذاری زمین جهاد کشاورزی در شهرستان، پیگیری دریافت منابع مربوط به مصوبه سفر هیات دولت به استان و هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطالبی را بیان کرد.

در ابتدای این جلسه، شهریار رستمی، نمایند شرکت مادرتخصصی و رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان گزارشی از فعالیت‌های انجام شده از بدو تأسیس صندوق ارائه کرد و گفت: انتخاب مدیرعامل، فرآیند ثبت صندوق در اداره ثبت شرکت‌های استان، نوسازی و تجهیز محل استقرار صندوق، تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت صندوق، صدورکارت هوشمند سهامداری، بیمه جامع باغات و کشاورزان و ... از جمله کارها و برنامه‌های در دست بررسی و اقدام مدیریت صندوق در دو ماه گذشته بوده است.

سپس هر یک از اعضای هیات مدیره موارد و مسائل صندوق از جمله لزوم پیگیری و پرداخت سهم تعهدی دولت، انجام مساحی باغات و دیگر موارد را مطرح کردند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی