برگزاری سومین کارگاه آموزشی تخصصی بورس کالای ایران برای صندوق های شهرستانی استان خراسان جنوبی

سومین کارگاه آموزشی تخصصی بورس کالای ایران ویژه محصول زعفران، با حضور مدیران شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی و زنان روستایی استان خراسان جنوبی، تشکل های تعاون روستایی و فعالان بخش کشاورزی در چهار اریبهشت ماه 1398 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سومین کارگاه آموزشی تخصصی بورس کالای ایران ویژه محصول زعفران، با استادی امیر حاج احمدی، مشاور شرکت مادر تخصصی و با حضور شهریار رستمی، مدیر و سید علی میران جدی، معاون مدیریت توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فرجامی، جانشین معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی و مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی و زنان روستایی استان خراسان جنوبی، تشکل های تعاون روستایی و فعالان بخش کشاورزی در چهار اریبهشت ماه 1398 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار شد.

گفتنی است؛ در این کارگاه آموزشی آشنایی با روش، دستورالعمل ها و‌ نحوه فعالیت صندوق ها در دستور کار قرار گرفت.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی