در جلسه هماهنگی صندوق های شهرستانی استان تهران مطرح شد

تخصیص 60 میلیارد ریال اعتبار برای افزایش سرمایه صندوق های شهرستانی استان تهران

رو تیتر در جلسه هماهنگی صندوق های شهرستانی استان تهران مطرح شد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: دولت برای افزایش سرمایه صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران، مبلغ 60 میلیارد ریال اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه هماهنگی نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های شهرستانی و مدیران عامل صندوق های شهرستانی استان تهران که از طریق ویدئو کنفرانس در روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 1399 در ساعت 8 صبح برگزار شد، با تاکید به جهت گیری منابع صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در راستای تحقق بخشیدن به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، افزود: دولت برای افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران مبلغ 60 میلیارد ریال اختصاص داده است و امیدواریم که با مشارکت بیشتر کشاورزان، تولیدکنندگان و بهره  برداران تا یک ماه آینده این مبلغ به سرمایه صندوق ها افزوده شود.

وی افزود: با استفاده بهینه از منابع صندوق ها  امسال بایستی در جهت کمک به جهش تولید حرکت کنید و برنامه ریزی متولیان صندوق ها بایستی در راستای تحقق شعار امسال رهبری باشد.

گفتنی است؛ در این جلسه علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و هوشنگ محمدی، مدیر، قربان میربگ، معاون و زهرا نوری، کارشناس مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با 15 تن از نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های شهرستانی استان و مدیران عامل صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران و مصطفی جلیلی، رئیس هیات مدیره و حسن تاجیک خاوه، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران از طریق ویدئو کنفرانس درباره نقطه نظرات، دیدگاه ها و پینشهادات مدیران درباره پیشرفت صندوق های تهران در خصوص افزایش سرمایه دیدار و گفت و گو کردند.

 

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی