در مجمع عمومی فوق العاده صندوق منابع طبیعی اصفهان افزایش سرمایه صندوق تصویب شد

مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان با حضور اکثریت سهامداران روز پنجشنبه  30 دی ماه 1395 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آخیزداری استان اصفهان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان با حضور اکثریت سهامداران و علیرضا اشرفی عضو هیات مدیره و نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های تعاونی منابع طبیعی و شرکت خدمات تخصصی در محل سالن جلسات اداره کل برگزار شد .

در مجمع عمومی عادی با تصویب صورتهای مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 انتخاب بازررس، حسابرس، روزنامه و انتخابات هیات مدیره صندوق برگزار و به تصویب اعضاء مجمع رسید و در مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه صندوق با حضور اکثریت سهامداران تصویب شد . 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی