بازدید سهام داران صندوق زنان روستایی زابل و سپیدان از فعالیت سهامداران صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت

تعدادی از سهامداران صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان زابل به همراه تسهیلگران و کارشناسان صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان سپیدان از فعالیت سهامداران صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت در روز سه شنبه 20 شهریورماه 1397 بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛تعدادی از سهامداران، کارشناسان، تسهیلگران صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان زابل به همراه تسهیلگران و کارشناسان صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان سپیدان از فعالیت و طرح هایی در زمینه های صنایع تبدیلی، صنایع دستی، گلخانه خانگی گل های زینتی، لبنیات سنتی، تولید سرکه و فرآوری گیاهان دارویی سهامداران صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت در روز سه شنبه 20 شهریورماه 1397 بازدید کردند.

گفتنی است در حاشیه بازدید جلسه ای درباره موضوعاتی از قبیل ایجاد بازار مورد نیاز کسب و کار، فراهم کردن شرایط مناسب تولید و ایجاد اشتغال پایدار در صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی بحث و بررسی صورت گرفت.در ادامه برنامه بازدید تبادل تجربیاتی بین حاضران در جلسه به همراه پرسش و پاسخ انجام شد.

شایان ذکر است، هدف از این برنامه بازدید آموزشی و ترویجی افزایش سطح آگاهی درخصوص تسهیلگری در صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی بارویکرد تقویت نقش صندوقهای خرد زنان روستایی در جوامع روستایی برای دستیابی به رشد اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی