برگزاری دهمین جلسه کارگروه استانی رشد و توسعه صندوقهای شهرستانی استان خوزستان

دهمین جلسه کارگروه استانی رشد و توسعه صندوقهای شهرستانی استان خوزستان روز چهارشنبه چهارم مهرماه 97 در سالن جلسات صندوق استان خوزستان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛علیرضا دارابی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان به پیگیرهای صورت گرفته درخصوص تشکیل صندوقهای شهرستانی اشاره کرد و گفت: صندوقهای شهرستانی که تاکنون طرح بازنگری خود را انجام نداده اند هرچه سریعتر طرح خود را تکمیل و ارسال نمایند.

وی درباره افزایش سرمایه و مشکل به وجود آمده در ثبت شرکتها و موضوع خصوصی سازی اشاره کرد تا برطرف شدن این مشکل باید صبر کنیم، بدون هماهنگی اقدامی صورت نپذیرد که تبعات آن بیشتر از اثرات آن خواهد بود، به صورت جدی از طریق شرکت مادر تخصصی پیگیر آن هستیم.

وی درخصوص جلسه وزیر جهاد کشاورزی با نمایندگان و مدیرعامل صندوقها گفت: کتابچه ای از سخنرانی ایشان که تهیه شده که حتماً مطالعه شود و دیدگاهها و نظرات خود را به صورت مکتوب به صندوق استان ارسال نمایند.

در ادامه جلسه برنامه و بودجه سال مالی 98-97 چهار صندوق شهرستانی به صورت تفکیک مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید بعد از رفع ایرادات و اشکالاتی که در این جلسه از بودجه صندوقهای شهرستانی گرفته شد، مجدداً آن را تا قبل از جلسه نهایی بررسی بودجه 98-97 به صندوق استان ارسال نمایند.

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی