تجلیل از یکی از سهام داران صندوق زنان استهبان در برگزیده های بخش کشاورزی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان گفت: در مراسم تجلیل از نمونه های سال 1398 از یکی از سهام داران صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان به عنوان یکی از برگزیده های بخش کشاورزی در 28 بهمن 98 تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادرتخصصی، سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان افزود: در مراسم  تجلیل از برگزیده های بخش کشاورزی سال 1397 از آمنه شیخی اینالو به عنوان تسهیلگر نمونه زن روستایی سال 97 استان فارس ، که نماینده صندوق اعتبارات زنان روستایی سهام دار صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان تجلیل شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی