تفاهم نامه همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

تفاهم نامه همکاری بین صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین رشد و تعالی این صندوق در تاریخ سوم دی ماه 1396 امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛تفاهم نامه همکاری بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین رشد و تعالی این صندوق به امضا داریوش شهریاری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی و امضای احمد زارع فیض آبادی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ سوم دی ماه 1396 رسید.

موضوعات همکاری این تفاهم نامه همکاری صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای رویکرد تغییر هزینه کرد به سرمایه گذاری بخش از اعتبارات سازمان، همکاری صندوق با سازمان به عنوان نظام تسهیلات دهی در راستای حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری و اقتصادی، مشارکت در جذب منابع داخلی و خارجی، مشارکت سازمان در تامین سهم دولت و همچنین اعطای کمک های بلاعوض به صندوق، ایجاد اتاق فکر مشترک و لیزینگ دانش و فناوری های ایجاد شده برای انتقال به شرکت های متقاضی و همکاری در راه اندازی سامانه ها مرتبط با شرکت های دانش بنیان است. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی