افزایش 27 میلیارد ریالی سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان

در جلسات هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق بیش از 27 میلیارد 457 میلیون 625 هزار ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزیجنوب استان کرمانبه استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ هشتم شهریور ماه 1395  و صورت جلسات هیات مدیره در تاریخ 10 شهریورماه 1395 و 11 اردیبهشت ماه 1397، به میزان  27 میلیارد 457 میلیون 625 هزار ریال افزایش پیدا کرد و 81 میلیارد و 659 میلیون و 660 هزار ریال رسید.

گفتنی است؛ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان طی دو مرحله در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و در مرحله قبل از افزایش، سرمایه مزبور به میزان 54 میلیارد و 202 میلیون 35 هزار ریال بوده است. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی