برگزاری جلسه کارگروه مشترک صندوق جنوب کرمان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

 

جلسه کارگروه مشترک صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان و معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرماندر تاریخ 24 مهرماه 1397 در محل دفتر صندوق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید یعقوب موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان که ریاست کارگروه را بر عهده داشت، بیان کرد: ضرورت نگاه بنیادی صندوق بایستی به کشاورزی قراردادی باشد و کشاورز بایستی اطلاعات لازم درباره محصولات کاربردی را داشته باشد چرا که ما از فضای کشاورزی معیشتی بیرون آمده ایم.

وی افزود: عدم سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین چالش های بخش کشاورزی است که باید چاره ای اندیشیده شود تا با  ریسک و خطر کمتری روبرو شویم لذا در بخش تضمینی کشاورزی قراردادی بایستی تسهیلات پرداختی به سهامداران اثربخشی بیشتری داشته باشد و سرمایه را در جهات تامین مبانی تولید بکار ببریم.

موسوی تصریح کرد: صندوق بایستی با این اعتبار بتواند چندین میلیارد تسهیلات به عنوان اعتبار در اختیار داشته تا تاثیرگذاری در مراحل مختلف دیده شود.

جواد سلطانی نژاد، معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان نیز با توجه به اینکه ما در تولید مشکل نداریم و در مراحل بعد از تولید، صنایع وابسته و تنظیم بازار محصولات مشکلاتی داریم گفت: لذا می طلبد با کمک صندوق، بانک و سازمان تعاون روستایی این مراحل را ساماندهی می کنیم.

سپس رویکردها و ساز و کارهای تامین مالی و سرمایه گذاری در کسب و کارهای کشاورزی را با تاکید بر زنجیره های ارزش و کشاورزی قرار دادی برای حاضران در قالب پاورپوینت توضیح داده شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی