جلسۀ مشترک صندوق استان زنجان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان

جلسۀ مشترک مدیران صندوق حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی استان زنجان با مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در تاریخ 17 دی ماه 1397 در سالن جلسات صندوق تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛جلسۀ مشترک مدیران صندوق حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی استان زنجان با مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در تاریخ 17 دی ماه 1397 در سالن جلسات صندوق تشکیل شد و راه‌های تأمین اعتبار سهم دولت بررسی شد.

احمد خداوردی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در این جلسه اظهار داشت: بخش کشاورزی در استان یک بخش کلیدی بوده و یکی از اولویت‌های مهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حمایت از صندوق حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی استان زنجان است.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی