افزایش 171 میلیارد ریالی سرمایه صندوق استان کرمان

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان، افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق به بیش از  559 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی (فوق العاده- عادی)، به میزان 171 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 388 میلیارد و 40 میلیون و 830 هزار ریال، در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان 559 میلیارد و17  میلیون و330 هزار ریال بوده است . 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی