ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان كرمانشاه

1-شماره ثبت:9537

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:2/6/1383

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:7

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:51

5-سرمايه اوليه:1.303 میلیون ریال 

6-سرمایه فعلی : 158315.77 میلیون ریال

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

فرمان صفري

مدير عامل

 

 

كرمانشاه-ميدان سپاه –بلوار کشاورز-جنب بانک کشاورزي

تلفن: 38389022-083

فاکس : 38389024-083

2

بهرام خانی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

مصطفي اميرخاني

عضو

اتحاديه تعاوني عشايري استان

4

حشمت اله تربيت ديده

عضو

شرکت کشت و صنعت شادجین کرمانشاه

5

غفار محمدي

نايب رئيس

تعاوني گندمکاران اورامان غرب

 

6

افشين محمدي فرد

عضو

شركت توسعه كشاورزي زاگرس ذهاب

 

7

طهمورث ابطحی

بازرس

شركت تعاونی مرغداران فرامان کرمانشاه

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی