صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی

صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی

(تاريخ مجمع موسس 97/3/30)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

سید مجتبی حسینی

     

علیرضا اشرفی

نماینده

شرکت مادر تخصصی

66905194

عباس یداللهی

نایب رئیس

شرکت نهال گستر رویان

 

سید مجید حسینی

عضو و منشی

شرکت تعاونی نهالستان رویش پایدار البرز

 

ابوذر صادقی

عضو

شرکت کشاورزی فجر اصفهان

 

جواد زمانیان گوارشکی

عضو

سهامدار حقیقی

 

حمیدرضا سردار آبادی

بازرس

شرکت کشت و صنعت جوین

 
 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی