صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس:93/12/25

4-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش:14

5- سرمايه اوليه:85626   میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی : 85626.04 میلیون ریال 

7اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

محمدرضا طاهرزاده

مدير عامل

-

آدرس :

تلفن:013-42337008

فکس:013-42338003

2

محمد ولی روزبهان

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

حسن خدیوری

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

4

جمشید یوسفی

 منشی - عضو

سهامدار حقیقی

5

فرهاد علیپور کوه بنه

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

محمد  صادق حسنی

عضو

شرکت کارخانه چای سازی جم

 

7

بهمن رضادوست

بازرس

سهامدار حقیقی

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی