صندوق حمایت از توسعه کشاورزی عشایر کشور

1-شماره ثبت:228854

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:1383/6/3

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:125

4-سرمايه اوليه:23620

 5اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

مرتضي ذوالانواري

مدير عامل

-

تهران- خيابان توحيد- خيابان شهيد طوسي- حدفاصل گلبار و اسكندري شمالي-پلاك 93- طبقه سوم

 

فکس :66576973

تلفن: 66576971 و66576972

كدپستي: 1419744144

2

ميرولي صفرزاده

رئیس

نماينده شركت مادرتخصصی

3

سپهدار حسني

نائب رئيس

اتحاديه تعاوني عشايري استان فارس

4

شاهرخ شیئی

عضو

اتحاديه تعاوني عشايري استان خوزستان

5

حسينعلي محمد نيا قرائي

عضو

اتحاديه تعاوني عشايري استان خراسان رضوی

 

6

مصطفی امیر خانی

عضو

اتحاديه تعاوني عشايري استان کرمانشاه

 

7

حسن شهریاری

بازرس

اتحاديه تعاوني عشايري استان کرمان

 

8

ابراهيم زارعي

مسئول مالي

 

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی