ورود به سایت

جستجو


فرآیند تشکیل صندوقهای غیردولتی شهرستانی

مقدمه

با توجه به الزام قانوني تشکيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي با نگرش غير دولتي و حداکثر 49 درصد مشارکت دولت ، امر شکل گيري و تشکيل صندوق هاي مزبور بصورت ملي و تخصصي يا استاني انجام گردید . ودر این مرحله با توجه به تکمیل صندوقهای استانی وبا عنایت به اینکه صندوق مادر خود را ملزم میدارد که خدمات حداکثری خویش را به جامعه بهره بردار بخش کشاورزی در همه سطوح برساند وباعنایت به بررسی های گسترده زمینه را برای تشکیل صندوق های شهرستانی مهیا شده است در نتیجه وبا توجه به اینکه تا کنون تجربيات حاصل از تشکيل صندوقهاي ملي واستاني و جود دارد، بر اساس وظيفه اي که شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي پيرامون تسريع و سهولت در روند تشکيل صندوق هاي غير دولتي تبيين نموده است، کميته اجرايي با تشکيل جلسات متععدي با حضور کارشناسان ومشاوران شرکت نسبت به بازنگري مستندات قبلي در تشکيل صندوق هاي غير دولتي اقدام نموده و تحت عناوين ذيل نظرات خود را ارائه مي نمايد .

1- فرآيند تشکيل صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستانی

2- دستورالعمل اجرايي تشکيل صندوق هاي غير دولتي شهرستانی

3- چارچوب طرح تاسیس تشکيل صندوق هاي غير دولتي ( شهرستانی)

 

مقدمه

با توجه به الزام قانوني تشکيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي با نگرش غير دولتي و حداکثر 49 درصد مشارکت دولت ، امر شکل گيري و تشکيل صندوق هاي مزبور بصورت ملي و تخصصي يا استاني انجام گردید . ودر این مرحله با توجه به تکمیل صندوقهای استانی وبا عنایت به اینکه صندوق مادر خود را ملزم میدارد که خدمات حداکثری خویش را به جامعه بهره بردار بخش کشاورزی در همه سطوح برساند وباعنایت به بررسی های گسترده زمینه را برای تشکیل صندوق های شهرستانی مهیا شده است در نتیجه وبا توجه به اینکه تا کنون تجربيات حاصل از تشکيل صندوقهاي ملي واستاني و جود دارد، بر اساس وظيفه اي که شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي پيرامون تسريع و سهولت در روند تشکيل صندوق هاي غير دولتي تبيين نموده است، کميته اجرايي با تشکيل جلسات متععدي با حضور کارشناسان ومشاوران شرکت نسبت به بازنگري مستندات قبلي در تشکيل صندوق هاي غير دولتي اقدام نموده و تحت عناوين ذيل نظرات خود را ارائه مي نمايد .

1- فرآيند تشکيل صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستانی

2- دستورالعمل اجرايي تشکيل صندوق هاي غير دولتي شهرستانی

3- چارچوب طرح تاسیس تشکيل صندوق هاي غير دولتي ( شهرستانی)

 

فصل یک

 

فصل یک

 

فرآيند تشکيل

صندوقهاي غير دولتي شهرستانی

حمايت از توسعه بخش کشاورزي

 

 

 

فصل يک:

فرآيند تشکيل صندوقهاي غير دولتي شهرستاني

 

بمنظور هماهنگي و برنامه ريزي لازم در تشکيل صندوقهاي غير دولتي و آشنايي سازمانها /مدیریتها وفرمانداریها با روند و چگونگي شکل گيري صندوقها، روش هاي همکاري في ما بين دستگاه هاي دولتي و توليد کنندگان، بشرح زير انجام خواهد پذيرفت.

 

مرحله اول:

- اطلاع رساني عمومي توسط شرکت مادر تخصصي به :

الف- سازمانها, مدیریتهای جهادكشاورزي شهرستانی وفرمانداریها وبخش داریها وشوراهای اسلامی روستا

ب- توليدکنندگان به منظور مشارکت در تشکيل صندوق.

 

مرحله دوم :

لف) دريافت درخواست و پيشنهاد مکتوب :

براي شروع فرآيند تشکيل صندوق، پيشنهاداتي که به يکي از طرق زير به شرکت مادر تخصصي برسد قابل بررسي و پيگيري مي باشند.

● پيشنهادات رسيده از سوي سازمان جهاد کشاوری استان ویامدیریت جهاد کشاورزی شهرستان،

● پيشنهادات رسیده از فرمانداری ها

● پيشنهادات رسیده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پس از هماهنگی با سازمان جهاد کشاوری قابل پیگیری برای نشکیل صندوق میباشد

● پيشنهادات ارائه شده توسط جمعي از تشکلهاي توليدي بخش کشاورزي با هماهنگی با سازمان یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

● پيگيري نتايج حاصل از مطالعات کاربردي(شركت مادر) مبني بر لزوم تشکيل صندوق شهرستان.

 

ب) برگزاري جلسه اطلاع رساني تکميلي و تفصيلي :

جلسه مدير عامل شرکت مادر تخصصي با ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان وفرمانداری و توافق در خصوص پي گيري تشکيل جلسات اطلاع رساني و سپس برگزاري جلسات اطلاع رساني تفصيلي سازمان وشهرستان با مديران شرکت مادر تخصصي 

ج) انجام تفاهم کلي :

امضاء تفاهم نامه في مابين مدير عامل شرکت مادر تخصصي با سازمان و فرمانداری براي تشکيل کميته کارشناسي وهمچنین تعیین موارد ذیل

- تعيين سرمايه صندوق

- تعيين در صد سهم دولت

- تعيين سهم توليد كنندگان غير دولتي

- تعيين زمان تشكيل

- تعيين وتفكيك وظايف سازمان وشركت براساس فرآیندطرح تاسیس صندوق

د ) تشکيل کميته کارشناسي:

به منظور برنامه ريزي و استخراج چارچوبهاي لازم در تدوين طرح تاسیس و ارسال آن توسط سازمان به شرکت مادر تخصصي، کميته اي مرکب از اعضاء زير در محل سازمان/مدیریت جهاد تشکيل مي شود .

1- نماينده شرکت مادر تخصصي ( مدير امور توسعه عمليات ، امور نماينگان ومجامع ).

2- نماينده سازمان با هماهنگي شرکت مادر تخصصي .

3- مديران ذيربط از سوي هر يک از طرفين.

4-هفت نفر کارشناس خبره، معتمد و ذي نفوذ از ميان توليد کنندگان مستقل ودر محدوده روستا.

5- نماینده فرمانداری

6- مدیرعامل صندوق استان

وظايف اين کميته در دستورالعمل اجرائي تشکيل صندوقهاي غير دولتي شهرستانی بطور مبسوط آورده شده است.

مرحله سوم :

الف) بررسي طرح تاسیس :

طرح تاسیس پيشنهادي، توسط شرکت مادر تخصصي طي مراحلي که در دستورالعمل اجرائي آورده شده است مورد بررسي قرار مي گيرد .

ب) اعلام نظر شرکت مادر تخصصي در خصوص طرح تاسیس.

مرحله چهارم :

- برگزاري جلسات اطلاع رساني تفصيلي با تشکلها :

1- پس از اعلام نظر مثبت شرکت مادر تخصصي جلسات تفصيلي با حضور اعضاء کميته کارشناسي ،بخش داریها؛ دهداریها ،اعضای شوراهای اسلامی روستاهای ذيربط با دعوت فرمانداری ومدیریت جهاد کشاورزی بمنظور اعلام اهداف، فعاليت ها ، سرمايه وساير ويژگيهاي صندوق و تشريح طرح تاسیس تشکيل خواهد شد.

2- اعلام توافق تشکلهای مستقل غیر فراگیر وشوراها با امضاء ليست مربوطه نسبت به تسهيم سهام تدويني در طرح تاسیس و تنظيم صورتجلسه اي در اين خصوص.

تبصره : در جلسه با اعضای شورای اسلامی نحوه تشکیل هیئت منخب وبررسی وظایف آن به شرح ذیل پردازحته می شود.

هيئت منتخب :

تولیدکنندگان و بهره برداران روستایی سهامدار از میان خود 3 نفر را بعنوان هیئت منتخب برای حضور در مجمع انتخاب و معرفی مینمایند كه علاوه برايفاي وظايف نمايندگي توليدكنندگان وبهره برداران روستایی (سهامداران) در مجمع عمومي صندوق ، در ارائه خدمات نمايندگي صندوق به سهامداران در چارچوب ضوابط ومقررات صندوق اتخاذ تصميم مي نمايند.

وظايف هيئت منتخب

بررسي واتخاذ تصميم بر كار درخواست تسهيلات سهامداران

بررسي واعلام نظر در خصوص مستندات اعتبار سنجي سهامداران

نظارت وپيگيري وصول مطالبات وباز پرداخت تسهيلات

فراهم نمودن شرايط لازم براي تجهيز منابع مالي از روستائيان وكشاورزان

ارائه پيشنهاد وطرح هاي زير بنايي كشاورزي در حوزه روستا

فراهم نمودن شرايط لازم براي اجراء وتحقق اهداف ووظايف صندوق در عرصه روستا

نظارت بر فعاليت نماينده صندوق

مرحله پنجم :

پس از اعلام نظر مثبت شرکت مادر تخصصي نسبت به طرح تاسیس، کميته اجرايي موسس بمنظور انجام وظايف مطروحه در دستورالعمل اجرائي با ترکيب ذيل تشکيل خواهد شد.

1- نماينده شرکت مادر تخصصي (مدير امور توسعه عمليات ، امور نماينگان ومجامع) .در راستاي حمايت ازتشكيل هيئت موسس

2- نماينده سازمان / فرمانداری برای پي گيري و تشکيل صندوق( افراد معرفي شده در کميته کارشناسي) .

3- هفت نفر توليد کننده معرفي شدهء قبلي در کميته کارشناسي.

4- مدير عامل صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي بخش كشاورزي استان

مرحله ششم :

برگزاري مجمع عمومي موسس مطابق با آيين نامه نحوه برگزاري مجامع عمومي 
صندوقهاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي تشکيل خواهد شد.

 

 

 

فصل دو

 

فصل دو

 

 

 

دستورالعمل اجرائي تشکيل

صندوقهاي غير دولتي شهرستانی

حمايت از توسعه بخش کشاورزي

 

 

 

فصل دو

«دستورالعمل اجرائي تشکيل صندوقها »

مرحله اول:

اطلاع رساني عمومي.

بمنظور آشنائي مسئولين با اهداف تشکیل صندوق های شهرستانی شرکت مادر تخصصی موارد ذیل را انجام می دهد.

* برگزاري جلسات مشترک با روسای سازمانهای جهاد کشاورزی – مديريت جهاد كشاورزي

* جلسه با فرمانداري ها، بخش داري ها ، دهياري ها و شوراهاي اسلامي روستا

*برگزاري جلسات مشترک با مدیران عامل صندوق های استانی

* مصاحبه با رسانه هاي عمومي شامل روزنامه ها ، نشريات محلي،خبرگزاريها و نشريات تخصصي بخش کشاورزي

* برگزاري همايش

مرحله دوم :

الف  دريافت درخواست و پيشنهاد تشکيل صندوق.

پيشنهاد يا درخواست تشکيل صندوق غير دولتي توسط نمايندگان تشکل هاي توليدي ، افراد حقيقي(با هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی)، فرمانداری، سازمانهاي جهاد کشاورزی ویا مدیریت جهاد کشاورزی،نمایندگان شورای اسلامی. همچنين ممکن است بر اساس نتايج حاصل از مطالعات و مصوبات مجمع، شرکت مادر تخصصي ملزم به پيگيري و تشکيل صندوقهاي غير دولتي پس از ارائه تقاضا يا درخواست تشکيل صندوق توسط بهره برداران مربوطه گردد.

ب- برگزاري جلسات مشترک مديران :

1) پس از وصول تقاضا يا درخواست تشکيل صندوق غير دولتي از هر يک از نهادهاي مزبور، اولين جلسه مشترک تکميلي با حضور مدير عامل شرکت مادر تخصصي و رئيس سازمان و کليه مديران اجرايي(فرمانداری ومدیریت جهاد کشاورزی و....) حتی الامکان مدیرعامل صندوق استان تشکيل خواهد شد.

2) پس از توافق دو مقام مسئول پيرامون پيگيري موضوع، جلسات تفصيلي توسط مديران مربوطه شرکت مادر تخصصي با مديريتهاي ذيربط سازمان جهاد کشاورزي
/مدیریت ترویج /مدیریت جهاد کشاورزی وفرمانداری برگزار خواهد شد.

ج  انجام تفاهم کلي

پس از برگزاري جلسات مشترک مديران چنانچه اجماعي در تشکيل صندوق غير دولتي باشد، تفاهم نامه اي (برابر نمونه پيوست) تنطيم و به امضاء مدير عامل شرکت و رئيس سازمان / فرمانداری خواهد رسيد. بر اساس مفاد اين تفاهم نامه کميته کارشناسي جهت پيگيري موضوع، تشکيل خواهد شد.

 

د  تشکيل کميته کارشناسي.

کميته کارشناسي با معرفي نماينده سازمان/ نماینده فرمانداری
/مدیرعامل صندوق استان و شرکت مادر تخصصي بمنظور انجام وظايف ذيل تشکيل خواهد شد.

در اين کميته 7 نفر کارشناس خبره، معتمد و ذي نفوذ از ميان توليد کنندگان (حقيقي وحقوقي)با معرفي
سازمان نيز حضور خواهند داشت.

- وظايف کميته کارشناسي

1- تبيين حدود کلي موضوع فعاليت صندوق .

2- شناسايي قابليتهاي توليد در سطح روستا/بخش / شهرستان/ استان / کشور.

3- ارزشگذاري توليدات به تفکيک زير بخش / محصول.

4-شناسايي تشکلهاي توليدي اعم از فراگير وغير فراگير وافراد حقيقي(ساكن در روستاها وخارج ازآن به عبارتي افراد حقيقي مستقل) مرتبط و استخراج سهم هر يک در توليد به تفکيک زيربخش / محصول.

تبصره : برای روستاها فقط ارزش کل تولیدات بدون زیر بحش محاسبه می شود.

5-استخراج شاخصهاي محاسبه تسهيم سهام (سطح زيرکشت، ميزان توليد، ارزش توليد و...).

6- تسهيم ميزان سهام هر تشکل مستقل وروستا با توجه به شاخص هاي مزبور.وافراد حقيقي مستقل

7- تعيين ميزان سرمايه صندوق. ( حداقل .....ميليارد ريال )

8- نعیین کف وسقف هرسهام در روستا (سقف سهم بهره برداران روستايي براساس نقش در توليد وكف آن به ميزان 200هزار تومان باشد كه اين مسئله با نظر مديريت جهاد كشاورزي شهرستان قابل تغيير مي باشد. شايان ذكر است اقتضاي زمان در اين امر دخيل ميباشد)

 

9- زمانبندي فرآيند تشکيل صندوق.

10-همکاری ونطارت بر تشکیل هیئت های منتخب روستایی

11-تدوين طرح تاسیس در چارچوب فرمهاي پيشنهادي شرکت مادر تخصصي به صورت تفصيلي .

12- ارسال طرح تاسیس به شرکت مادر تخصصي از طريق سازمان.

تبصره- مسنولیت تهیه طرح برعهده سازمان جهاد کشاورزی است که فرماندری ها ومدیرعاملان صندوق های استانی در تدوین آن به سازمان کمک می نمایند

مرحله سوم :

بررسي طرح تاسیس.

پس از وصول طرح تاسیس توسط دبيرخانه شرکت مادر تخصصي روند بررسي آن بشرح ذيل مي باشد.

1- تهيه گزارش کارشناسي و اعلام نظر مديريت توسعه عمليات ،امورنمايندگان و مجامع در شرکت مادر تخصصي.

2- بررسي واظهار نظر سایر مدیریتها صندوق مادر.

 

3- بررسي و تصويب طرح در کميسيون خاص شركت مادر تخصصي که با عضويت مدير عامل و دو نفر عضو هيات مديره به انتخاب هيات مديره شرکت تشکيل مي شود. حسب مورد از رئيس سازمان يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان دعوت به عمل مي آيد.(يا كارگروه بررسي صندوق هاي جديد)

4- اعلام نظر شرکت مادر تخصصي مبني بر موافقت اوليه با تشکيل صندوق.

تبصره- نظر کميسيون يا كارگروه تشكيل صندوق هاي جديد از طريق شرکت مادر تخصصي بصورت کتبي به متقاضيان اعلام مي گردد. در صورتيکه کميسيون طرح پيشنهادي را بصورت مشروط پذيرفته باشد نقطه نظرات مطروحه بطور مشروح جهت تکمیل طرح به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.

مرحله چهارم :

برگزاري جلسات اطلاع رساني تفصيلي با تشکلها.

بمنظور اطلاع رساني لازم به سهامداران ، جلسات مشترکي با حضور اعضاء کميته کارشناسي ، بخش داری ها ودهداریها ، اعضای شورای اسلامی تشکيل خواهد شد. در اين جلسات شرکت کنندگان با نقش موثر صندوقهاي غير دولتي در رفع مشکلات آنان و همچنين نوع فعاليت، حدود سرمايه، ميزان مشارکت و 
سرمايه گذاران بالقوه که در کميته کارشناسي تدوين گرديده آشنا خواهند شد. در مرحله بعد اطلاع رسانی به تشکل ها وتولیدکنندگان توسط کمیته کارشناسی برای تشکل های مستقل وشوراها برای محدوده روستا انجام خواهد شد.سپس مراتب موافقت تشکلهای مستقل وتولیدکنندگان داخل محدوده روستا بوسیله اعضای هیئت منتخب ، با تسهيم سهام مندرج در طرح تاسیس با امضاء ليستي ارائه مي گردد.

مرحله پنجم :

تشکيل کميته اجرايي موسس.

در صورت تائيد طرحهاي واصله توسط شرکت مادر تخصصي، کميته کارشناسي به کميته اجرائي موسس، تغيير نام ميابد. اين کميته موظف است در چارچوب وظايف ذيل نسبت به انجام کليه اقدامات تا تشکيل صندوق غير دولتي اقدام نمايد.

- وظايف کميته اجرايي موسس شامل :

1- بررسي اساسنامه پيشنهادي.

2- ابلاغ سهم هريک از تشکل ها ی مستقل وروستاها(سهم افرادحقیقی در روستاها با تعیین کف(200هزار تومان) وسقف((براساس ارزش توليد) سهم مشخص میشود) در زير بخش مربوطه براي واريز حق السهم در سقف زماني مشخص با امضاء مشترک رئيس سازمان و مدير عامل شرکت مادر تخصصي یا نماینذگان آنها.

3- افتتاح حساب جهت واريز حق السهم تشکلها به نام 5 نفر که 3نفراز اعضاء تشکلها يا نمايندگان هیئت منخب به انتخاب کميته اجرائي موسس و2نفرنماینده دولت با حق امضای ثابت

تبصره 1: چنانچه مبلغ تعهد شده توسط تشکلها به حساب مزبور واريز گردد، حسابي تحت عنوان شرکت در شرف تاسيس با معرفي شرکت مادر تخصصي / سازمان يا مديريت جهاد كشاوررزي شهرستان مفتوح و کليه موجودي حساب فوق الذکر به اين حساب انتقال مي يابد.

تبصره 2: چنانچه مبلغ تعهد شده توسط کليه سهامداران به حساب افتتاح شده مندرج در بند 3 واريز نگردد، شرکت مادر تخصصي هيچگونه تعهد و مسئوليتي در قبال مشارکت در تشکيل صندوق فوق ندارد. در اين صورت کميته اجرائي موسس موظف است به اعاده وجوه واريزي تشکلها از حساب مندرج در بند 3 اقدام نمايد.

4- تعيين زمان برگزاري جلسه مجمع عمومي مؤسس.

5- انجام ساير وظايف محوله حسب قانون و مقررات.

مرحله ششم:

برگزاري مجمع عمومي موسس

 

 

فصل سه

 

فصل سه

 

 

 

طرح تاسیس تشکيل

صندوقهاي غير دولتي شهرستانی

حمايت از توسعه بخش کشاورزي

 

 

فصل سه

« چارچوب طرح تاسیس تشکيل صندوقها»

بمنظور اطلاع و آشنائي کامل با بخش کشاورزي شهرستان يا توليد محصولي خاص در سطح کشور یا استان ضروري است وضعيت موجود بخش يا محصول در چارچوب ذيل تدوين تا امکان تشکيل صندوق غير دولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي بصورت محصولي، تخصصي يا منطقه اي مورد بررسي قرار گيرد.

 

الف : سيماي بخش کشاورزي

در اين فصل با تبيين وضع موجود، توانمنديها و استعدادهاي بالفعل و بالقوه، و تنگناها ، مشکلات و چشم انداز توسعه بخش کشاورزي به اختصار مورد بحث قرار مي گيرد.

1- استعدادها ، قابليتها و توانمنديها:

1-1- معرفي اجمالي استان / شهرستان

 مساحت

 جمعيت

 تقسيمات سياسي

 شرايط اقليمي

● جايگاه اقتصادي و اجتماعي و وضعيت اشتغال

● سياستهاي توسعه بخش

2-1- بررسي وضعيت بخش کشاورزي استان / شهرستان/ روستا

 زراعت

 باغباني

● امور دام

 شيلات

● جنگل و مرتع و آبخيزداري

● مکانيزاسيون

● صنايع تبديلي و تکميلي

● امور عشاير

● ساير اطلاعات مورد نياز

* درصورتيكه صندوق محصولي باشد به بررسي اجمالي آن محصول ومقايسه با محصولات ديگر

 

3-1- حجم و ارزش توليدات بخش کشاورزي / شهرستان/ روستا به تفکيک زيربخش و محصول

4-1- استعدادهاي بالقوه و برنامه هاي توسعه کشاورزي شهرستان

 منابع آب و خاک

 جمعيت بهره بردار به تفکيک هر زيربخش برای تشکل ها وروستاها

 استعداد نيروي انساني متخصص

● استعداد منابع مالي

● استعداد صنايع تبديلي و بسته بندي

● استعداد حمل و نقل و ترابري

● استعداد نگهداري و ذخيره سازي

● ساير اطلاعات مورد نياز

 

2- تنگنا ها، محدوديتها و مشکلات توسعه بخش کشاورزي.

3- تشکلهاي توليد کنندگان:

 تعدادتشکلهای غیر فراگیر به تفکيک زيربخش و سازمان متبوع آنها (تعاون روستائي، وزارت تعاون و...)

تعداد افراد حقيقي مستقل (بهره برداران مستقل خارج از روستا)

*– افراد حقيقي (دراین بخش تولیدات کلی هر روستا برای تعیین سهم بهره برداران روستا)

 

 تعداد اعضاء هر تشکل غیر فراگیر وافراد حقيقي مستقل

 مجموع سطح زير کشت اعضاء هر تشکل غیر فراگیر وافراد حقيقي مستقل

 مجموع ميزان توليد اعضاء هر تشکل غیر فراگیر وافراد حقيقي مستقل به تفکيک نوع محصو ل

 مجموع ارزش توليدات اعضاء هر تشکل غیر فراگیر وافراد حقيقي مستقل

 ميزان سهم هر يک از تشکلها غیر فراگیر وافراد حقيقي مستقل شهرستان

 تعيين ميزان سهم هر يک از تشکل ها غیر فراگیر وافراد حقيقي مستقل در صندوق .

  • تعيين ميزان دارائي هر يک از تشکلها غیر فراگیر وافراد حقيقي مستقل

 ساير اطلاعات لازم (سال تاسيس / ميزان سرمايه و ......)

* سطح زيركشت ، ارزش توليدات وميزان سهم هريك ازروستاها برای تعیین سهم افراد حقیقی که پس از تعیین سهم هر روستا به طورکلی بدون درنظر گرفتن زیر بخش کف)200هزار تومان) وسقف سهم در روستاها به طور یکسان برای همه آنها در نظر گرفته میشود

ب : تاريخچه موسسات مالي

1- سوابق و تاريخچه موسسات مالي بخش کشاورزي شهرستان به تفکيک:

 دولتي

 خصوصي

 تعاوني

 خارجي

 ساير

حجم و ميزان فعاليت و حوزه عمل و نحوه خدمات رساني موسسات فوق اعلام گردد.

2- موسسات مالي که سابقاً در بخش کشاورزي شهرستان فعاليت داشتند و تعطيل يا منحل
شده اند.

 سوابق فعاليتها

 علل تعطيلي يا راکد شدن آنها

ج : مباني تشکيل صندوق

1) ضرورت تشکيل صندوق.

2) اهداف و سياست هاي پيشنهادي براي صندوق.

3) خدمات قابل ارائه و محدوده عمليات و فعاليتهاي صندوق پيشنهادي.

4) جمعيت هدف ( اعضاء برخوردار از خدمات صندوق )

5) پيش بيني اثرات تشکيل صندوق بر توسعه زيربخشهاي کشاورزي شهرستان /استان / کشور.

 

د: چگونگي تشکيل صندوق و روشهاي تامين سرمايه

 

1- تشکلهاي مستقل غیر فراگیر آماده مشارکت در صندوق به تفکيک هر زيربخش .

2- افراد حقيقي مستقل خارج از روستا آماده مشارکت در صندوق به تفکيک هر زيربخش

3- افراد حقیفي در محدوده روستا آماده مشارکت در صندوق

4- پيش بيني سرمايه اوليه صندوق (حداقل ..... ميليارد ريال بايد باشد )

1-4- سرمايه اوليه پيشنهادي ........................ ريال.

2-4- تامين شده از محل آورده توليد کنندگان (تشکلهای مستقل وافراد حقیقی داخل محدوده روستا ) ........................... ريال معادل ........................ درصد سرمايه اوليه.

3-4- تامين شده از محل آورده شرکت مادر تخصصي ........................................... ريال 
معادل ..................... درصد سرمايه اوليه.

5- پيش بيني ميزان سرمايه قابل تامين به تفکيک تشکلهاي مستقل غیر فراگیر توليد کنندگان.وافراد حقیقی محدوده روستاها

6- روش كار صندوق با توجه به مدل مفهومي

- نحوه حضور در مجامع تشكل ها وافراد حقيقي

- هيئت منتخب

- نمايندگي صندوق ها

 

6- پيش بيني توسعه فعاليت صندوق و روند افزايش سرمايه آتي آن .

 

الفف : نحوه ارائه خدمات

1) پيش بيني چگونگي اعطاي تسهيلات و ارائه خدمات مالي به تشکل ها ی مستقل وسهامداران داخل محدوده روستا با توجه به مدل مفهومی پیوست.

2) پيش بيني حجم تسهيلات اعطايي سالانه صندوق .

3) ساير

 

ب : اداره صندوق

1- نيروي انساني مورد نياز صندوق و برآورد هزينه هاي تبعي آن به شرح جدول ذيل:

 

رديف

سمت

نوع تخصص

سطح تحصيلات

سوابق تجربي

تعداد

پيش بيني ماهانه حقوق

جمع

               
               

جمع

         

 

2- امکانات مورد نياز صندوق و پيش بيني نحوه تامين آن.

3- پيش بيني درآمدهاي سالانه صندوق و محل تامين آن.

4- پيش بيني هزينه هاي سالانه.

ز : تجزيه و تحليل و جمع بندي کلي نسبت به تشکيل صندوقهاي غير دولتي

اين مجموعه در ........... جلسه شوراي سياستگذاري در تاريخ ........... به تصويب رسيد.

 

ضمائم ، تفاهم نامه ، گردش کار

 

 

 

ضمائم

تفاهم نامه

گردش کار

 

تفاهم نامه

 

در مورخه ................. جلسه اي با حضور آقاي ......................... مدير عامل شرکت 
مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و آقاي....................................... رئيس سازمان ........................... در رابطه با همکاري جهت بررسي و جلب مشارکت توليد کنندگان براي تشکيل صندوق
غير دولتي ................................................................ در محل ........................ برگزار و طرفين توافق نمودند.

 

1- کميته کارشناسي با حضور نمايندگان صندوق مادر تخصصي / سازمان با وظايف زير تشکيل و اقدامات لازم را تا مورخه .............. بعمل آورند.

1-1- تبيين حدود کلي موضوع فعاليت صندوق

2-1- شناسايي قابليتهاي توليد در سطح شهرستان

3-1- ارزشگذاري توليدات به تفکيک زيربخش / محصول ودر روستاها

4-1- شناسائي تشکلهاي توليدي مستقل وافراد حقیقی در محدوده روستا مرتبط و استخراج سهم هر يک در توليد به تفکيک زيربخش / محصول

5-1- استخراج شاخصهاي محاسبه تسهيم سهام (سطح زير کشت، ميزان توليد، ارزش توليدات و....)

6-1- تسهيم ميزان سهام زير بخشها با توجه به شاخصهاي مزبور برای تشکل های مستقل وسهم هر روستا

 

7-1- تعيين ميزان سرمايه صندوق ( حداقل ... ميليارد ريال )

8-1- زمانبندي فرآيند تشکيل صندوق

2- گزارش کارشناسي کميته مزبور به اطلاع طرفين مي رسد و در صورت موافقت اقدامات بعدي بعمل خواهد آمد.

3- سازمان وفرمانداری جلسات لازم را در چهار چوب گزارش کارشناسي تهيه شده با توليد کنندگان و تشکل هاي ذيربط برگزار و پس از جلب مشارکت آنان طرح امکان تاسیس توسط سازمان با همکاري فرمانداری / صندوق استان تهيه و براي تصميم گيري به صندوق مادر ارسال مي شود.

4- شرکت مادر تخصصي در چار چوب برنامه ها ومقررات خود طرح تاسیس را بررسي و در صورت موافقت، الگوي پيشنهادي مشارکت را سازمان .............. اعلام مي نمايد.

5- در صورت عدم پذيرش طرح تاسیس، شرکت مادر تخصصي نقطه نظرات خود را به معاونت/ سازمان براي اصلاح اعلام ميدارد.

6- در صورت عدم واريز سرمايه اوليه کليه تشکل ها بطوريکه ميزان سرمايه صندوق از مبلغ ... ميليارد ريال کمتر گردد ، عملاٌ موضوع تشکيل صندوق منتفي و با نسبت به عودت وجوه واريزي به صاحبان آنها اقدام خواهد شد .

7 - اين تفاهم نامه تا تاريخ ...................... براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.

 

 

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان فرمانداری مدير عامل شرکت مادر تخصصي

امضاء امضاء امضاء

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی