ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:11/3/1392

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:5

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:5

5-سرمايه اوليه:17832.14 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 17832.14 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

امیر بهدانی

مدير عامل

-

آدرس : بلوار امام خمینی- جنب شبکه دامپزشکی- پ 82 

تلفکس: 32473790-056

2

محمد مودی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

جواد محمودی

عضو

سهامدار حقیقی

4

مهدی قاسمی

عضو

سهامدار حقیقی

5

سیدسعید حسینی

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

حمیدرضا کمیلی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

علی رومنجانی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی