ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:17/4/1392

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:3

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:4

5-سرمايه اوليه: 8.327 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 10367.05 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

احسان خزاعی

مدير عامل

-

آدرس:

سربیشه-مدیریت جهاد کشاورزی

تلفن: 32664529-0562

3622775

فکس: 32664529-0562

32662575

2

سیدحسن رضوی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

عباس عسکری

 نایب رئیس عضو

سهامدار حقیقی

4

اسداله گیدسکی

 عضو

سهامدار حقیقی

5

مجتبی ملک نژاد

منشی عضو

سهامدار حقیقی

 

6

محمد سرور خواجه عبدالهی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

مرتضی اصغرزاده

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی