ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پیشوا

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:28/1/1392

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:3

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:3

5-سرمايه اوليه: 9.808 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 9807.84 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

حسین تاجیک خاوه

مدير عامل

-

آدرس: پیشوا- خیابان قیام- جنب مرکز خدمات جهاد

تلفن: 36738856

36738850

2

رضا عرب محمد حسینی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

ماشااله نوری

نایب رئیس عضو

سهامدار حقیقی

4

شهریار صفاری

عضو

سهامدار حقیقی

5

حسین تاجیک

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

محمد اردستانی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

عباس تاجیک

بازرس

سهامدار حقیقی

 

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی