ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دماوند

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:9/11/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:11

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:13

5-سرمايه اوليه:31742.72 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 31742.72 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

محمد مردانی

مدير عامل

-

آدرس: تلفکس:76331056

2

محمد ترکیان

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

علی زارعی

عضو

سهامدار حقیقی

4

مجتبی شادلویی

عضو

سهامدار حقیقی

5

جواد قدومی

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

رحمان حسین شرقی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

حسین غیبی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی