ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:24/12/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:12

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:13

5-سرمايه اوليه:39760.78میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 39760.78 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

بابک دیده بان

مدير عامل

-

آدرس: بهبهان - مدیریت جهادکشاورزی - ساختمان امور دام

 52727105-061

2

سیدمحمد ابراهیم حسینی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

یداله گودرزی

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

4

مسعود سیاه پوش بهبهانی

عضو

سهامدار حقیقی

5

مسعود ثریا

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

احمد طیبی فر

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

محمدرضا دهدار حسنی

بازرس

 

 

8

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

حسابرس

 

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی