صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان شبستر

          صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان شبستر
تاریخ مجمع موسس:97/2/25
نام و نام خانوادگي سمت نام تشكل آدرس و تلفن
       
پروین درویشی      
       
       
       
       
       

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی