صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان قائمشهر

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس: 1394/4/3

4-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش: 1

5- تعداد تشکل های تحت پوشش فعلی : 1

5- سرمايه اوليه: 2.345 میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی : 2345.49  میلیون ریال 

7اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان شهرستا ن قائمشهر

 

تاریخ مجمع موسس:94/4/3

 

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

شهربانو صالحی

مدير عامل

   

معصومه صفری

رئيس هیئت مدیره

شركت مادرتخصصی

011-42032055

فرخنده محمودی

نايب رئيس هيات مديره

صندوق خرد دهکده سبز ملک کلا

خیابان ساری-جنب کوچه ظرافت-مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر

فریده رحیمی پطرودی

عضو هيات مديره

صندوق خرد نجارکلاقدیم

تلفن:42035661-011

هاجر آراوند

عضو هيات مديره

صندوق خرد آهنگرکلابیشه سر1

فاکس:42037282-011

رقیه پاینده

عضو هيات مديره

صندوق خرد بورخیل ارطه

 

شهربانو جاهدی

بازرس

صندوق دهکده 2 ملک کلا

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

         
 

 

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی