ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس:26/6/1393

3- تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:33

4- سرمايه اوليه:17170 میلیون ریال

5- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان شیروان

(تاريخ مجمع موسس 93/6/26)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

محسن ناصری تنها

مدير عامل

-

 

رمضان امان زاده

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

058-36225009

غلامحسین محمدیان صبور

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

 

وحید صادق پور

عضو و منشی

سهامدار حقیقی

تلفکس:36226274-058

روح اله  ابراهیم زاده

عضو

شرکت فراورده های لبنی ارم شیروان

خیابان فلسطین-جنب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

آذرخش رحمانیان

عضو

سهامدار حقیقی

کد پستی:9461654147

محمد منتظری

بازرس

سهامدار حقیقی

email:sandogh.shirvan@hotmaiilcom

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی