ورود به سایت

جستجو


صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان سقز

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان سقز

تاریخ مجمع موسس: 94/9/23

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

عبدالقادر رخ زادی

مدیرعامل

   

محمد نافع علایی نیا

رئیس هیات مدیره

نماینده شرکت مادر

087-36223330                       فاکس:36223329-087

جعفر عبداللهی

عضو هیات مدیره

سهامدار حقیقی

 

صلاح الدین سیار

عضو هیات مدیره

سهمدار حقیقی

بلوار انقلاب-روبه روی مسجد النبی-ساختمان کلینیک گیاهپزشکی-صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز

قادر عبدی

عضو هیات مدیره

سهامدار حقیقی

 

احمد امین پور

نایب رئیس

شرکت تعاونی روستایی سرا

087-36279225

حامد پناهی

بازرس

سهامدار حقیقی

 
 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی