صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان میاندوآب

نوشته شده در چهارشنبه, 06 تیر 1397 00:29
 صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان میاندوآب
تاریخ مجمع موسس:96/10/27
نام و نام خانوادگي سمت نام تشكل آدرس و تلفن
اسکندر خیری مدير عامل    
علی دیانتی رئيس هیئت مدیره شركت مادرتخصصی  044-45227162
فراز ابراهیمی نائب رئیس سهامدار حقیقی  
هرمز محمدی عضو هيات مديره سهامدار حقیقی میاندوآب-سه راهی تقی آباد-مدیریت جهاد کشاورزی
بیژن حسین پور عضو هيات مديره سهامدار حقیقی تلفکس:45232377-045
بهار علی محمدی عضو هيات مديره سهامدار حقیقی  
صالح حیرتی بازرس سهامدار حقیقی