ورود به سایت

جستجو


صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان تاکستان

 صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان تاکستان
تاریخ مجمع موسس:96/11/14
نام و نام خانوادگي سمت نام تشكل آدرس و تلفن
مسعود جانی پور مدير عامل    
شهریار رستمی رئيس هیئت مدیره شركت مادرتخصصی   
امیر لشگری عضو هيات مديره سهامدار حقیقی  
ایرج طاهر خانی عضو هيات مديره سهامدار حقیقی  
مسعود ذال بیگی عضو هيات مديره سهامدار حقیقی  
اسمعیل حاجی زاده عضو هيات مديره سهامدار حقیقی  
حبیب اله طاهر خانی بازرس سهامدار حقیقی  

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی