ورود به سایت

جستجو


صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان میاندوآب

 صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان میاندوآب
تاریخ مجمع موسس:96/10/27
نام و نام خانوادگي سمت نام تشكل آدرس و تلفن
اسکندر خیری مدير عامل    
علی دیانتی رئيس هیئت مدیره شركت مادرتخصصی  044-45227162
فراز ابراهیمی نائب رئیس سهامدار حقیقی  
هرمز محمدی عضو هيات مديره سهامدار حقیقی میاندوآب-سه راهی تقی آباد-مدیریت جهاد کشاورزی
بیژن حسین پور عضو هيات مديره سهامدار حقیقی تلفکس:45232377-045
بهار علی محمدی عضو هيات مديره سهامدار حقیقی  
صالح حیرتی بازرس سهامدار حقیقی  

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی