برگزاری مجمع بررسی برنامه و بودجه سال 1399 شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

مجمع برگزاری مجمع بررسی برنامه و بودجه سال 1399شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روز چهارشنبه اول آبانماه 98 در سالن جلسات وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومی بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی 1399 شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، نمایندگان و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی و همچنین نمایندگان سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس و بازرس شرکت مادر تخصصی روز چهارشنبه اول آبانماه 98 در سالن جلسات وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در ابتدای جلسه سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گزارش کامل و جامعی از عملکرد شرکت مادر تخصصی و صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی درباره روند تشکیل، افزایش سرمایه، عاملیت اعتبارات دولتی و عملکرد تسهیلاتی صندوق‌ها ارائه کرد.

وی در ابتدا از تشکیل دو صندوق در زیر بخش دام و طیور، 13 صندوق در زیربخش باغبانی و چهار صندوق در زیربخش شیلات در آینده نزدیک خبر داد و گفت: صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایر شهرستان نیز در چارچوب تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری برای ایجاد شبکه صندوقهای زنان روستایی و عشایریو صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان برحسب سیاستهای اتخاذی وزارت جهاد کشاورزیدر حال تاسیس است.

رضوی اردکانی افزود: صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیراز سه ردیف بودجه و  صندوق حمايت از توسعه صنعت نوغانداری با چند ردیف بودجه ایجاد می شود.همچنین صندوق حمایت از توسعه ماهیان گرمابی، سردآبی، صیدو صیادی، صنعت میگو  نیز در ادامه تشکیل میشود.

وی در ادامه درباره استفاده از ظرفیتهای قانونی برای افزایش سرمایه صندوقهاگفت: طبق بند ج ماده 33 قانون برنامه ششم، تا پایان برنامه ششم بایستی افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به میزان هفت‌درصد از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی برسد. بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارزش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سال 91 بر پایه قیمتهای سال 83 برابر با 1.225.000 میلیارد ریال بوده است. لذا سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در پایان برنامه ششم می بایست به میزان 85750 میلیارد ریال برسد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تا پایان شهریورماه 1398 مجموع سرمایه صندوق ها 17.933 میلیارد  ریال می باشد که براورد میشود تا پایان سال 1398 مجموع سرمایه صندوق ها به 20.000 میلیارد ریال برسد.لذا جهت تحقیق بند ج ماده 33 قانون برنامه ششم، مبلغ 32217 میلیارد ریال اعتبار برای تامین سهم دولت از منابع مختلف مورد نیاز است.

رضوی اردکانی اظهار داشت: از ردیف 5 بودجه 1398 ، تنها پنج  درصد آن محقق است و در سال 1397 تنها سالی که 55 درصد آن محقق شد.

وی درباره آموزش منابع انسانی صندوق ها گفت: که 1400 نفر روز آموزش برای آموزش نیروی انسانی کارکنان شرکت مادر تخصصی  و 5670  نفر روز آموزش برای کارکنان صندوق های غیردولتی باید برگزار شود. همچنین 443 مجمع عمومی و عادی برگزار خواهد شد.

 

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی