با حضور مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی برگزار شد

جلسه بررسی راهکارهای اجرايي توسعه کشت پاییز چغندرقند

رو تیتر با حضور مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی برگزار شد

جلسه بررسی راهکارهای اجرايي توسعه کشت پاییز چغندرقند با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولید و مشاور و مجری طرح توسعه کشت چغندر و مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان های کرمانشاه، ایلام و فارس در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی روز سه شنبه 21 آبان ماه  1398 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه بررسی راهکارهای اجرايي توسعه کشت پاییز چغندرقند با حضور سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، محمد موسوی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی و خدمات تولیدکنندگان و علیرضا یزدانی، مجری طرح چغندر قند و مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان های کرمانشاه، ایلام و فارس در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی روز سه شنبه 21 آبان ماه  1398 برگزار شد.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان یک نهاد توسعه ای می توانند برنامه جامع توسعه کشت چغندر قند پاییزه را با مشارکت اتحادیه های تعاونی تولید ساماندهی نمایند .

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی