برگزاری گردهمائی صندوق های استان فارس از طریق ویدئو کنفرانس

گردهمائی صندوق های شهرستانی و زنان استان فارس از طریق ویدئو کنفرانس در روز شنبه سوم اسفندماه 1398 در ساعت 14 در سالن جلسات شرکت مادرتخصصی و سالن جلسات جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ گردهمائی صندوق های شهرستانی و زنان استان فارس از طریق ویدئو کنفرانس با حضور هیات مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ناظر و هماهنگ کننده صندوق های شهرستانی استان فارس و مدیران عامل صندوق های شهرستانی و زنان  و نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزي این استاندر ساعت 14 در سالن جلسات شرکت مادرتخصصی و سالن جلسات جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی