به منظور همراهی با نظام بهداشت و سلامت کشور

سر رسید های اسفندماه 1398 قراردادهای صندوق های غیردولتی با سهام داران به پایان فروردین ماه سال آتی انتقال می یابد

رو تیتر به منظور همراهی با نظام بهداشت و سلامت کشور

با توجه به وضعیت کنونی و ضرورت همراهی با نظام بهداشت و سلامت کشور طی ابلاغیه ای از سوی مدیریت سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی درخواست شده است، تمامی قراردادهای جاری تسهیلاتی صندوق ها با سهام داران که سر رسید آنها در اسفندماه 1398 است، پس از طرح و تصویب در جلسه هیات مدیره به سر رسید 31 فروردین ماه 1399 انتقال یابد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ در ادامه این ابلاغیه آمده است؛ فهرست تسهیلات یادشده به انضمام صورتجلسات ذیربط هیات مدیره به شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منعکس گردد؛ بدیهی است قراردادهای تسهیلاتی که سر رسید آنها قبل از اول اسفندماه 1398 بوده وتاکنون به حیطه وصول در نیامده اند و یا اصولا به عنوان تسهیلات معوقه می باشند، مشمول ابلاغیه نخواهند بود.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی