رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی:

صندوق های غیردولتی در وضعیت کرونا شرایط لازم برای تامین نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان را به عمل آورده اند

نوشته شده در چهارشنبه, 17 ارديبهشت 1399 12:49
رو تیتر رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی:

گردهمائی برخی از روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های استانی، تخصصی و محصولی امروز با حضور رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از طریق ویدئو کنفرانس در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1399 در ساعت 10 صبح در برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ در این گردهمائی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بابرخی از روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های استانی، تخصصی و محصولی از طریق ویدئو کنفرانس درباره نقطه نظرات، دیدگاه ها و پینشهادات مدیران درباره پیشرفت صندوق ها در بیماری کرونا دیدار و گفت و گو کرد.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در وضعیت کرونا و در راستای حمایت از پایداری تولید و متناسب با منابع مالی و سرمایه ای خود، شرایط لازم برای تامین تسهیلات و تامین نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی به عمل آورده اند. وی افزود:با استفاده از ظرفیت تبصره هجده قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور و ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور منابع مالی و سرمایه ای صندوق های غیر دولتی تقویت خواهد شد. .