برگزاری جلسه بررسی موضوعات افزایش سرمایه صندوق های استان فارس از طریق ویدئو کنفرانس در شرکت مادر

جلسه بررسی موضوعات افزایش سرمایه و مجامع 20 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس به صورت ویدئو کنفرانس در روز دوشنبه 9 تیرماه 1399 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه بررسی موضوعات افزایش سرمایه و مجامع 20 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان، هوشنگ محمدی، هوشنگ محمدی، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری و زهرا نامجویان شیرازی، کارشناس توسعه صندوق های شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به صورت ویدئو کنفرانس در روز دوشنبه 9 تیرماه 1399 برگزار شد.

هوشنگ محمدی، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: با توجه به تازه تاسیس بودن 14 صندوق استان فارس، برای افزایش سرمایه براساس قانون تجارت و همچنین نقل و انتقال سهام این جلسه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مسائل مربوط به افزایش سرمایه و چگونگی برگزاری مجامع براساس قانون تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی