رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی در دیدار با نمایندگان شرکت مادر تخصصی و مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی کرمان و منطقه جنوب کرمان و توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان:

ضرورت تدوین و به کارگیری الگوهای موثر در استقرار زنجیره ارزش با استفاده از ظرفیت های صندوقهای توسعه بخش کشاورزی

رو تیتر رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی در دیدار با نمایندگان شرکت مادر تخصصی و مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی کرمان و منطقه جنوب کرمان و توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار حضوری و ویدئو کنفرانس با نمایندگان شرکت مادر تخصصی و مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان و منطقه جنوب کرمان و صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان در روز سه شنبه 10 تیرماه 1399 اعلام کرد: ضرورت تدوین و به کارگیری الگوهای موثر در استقرار زنجیره ارزش و اجرای کشاورزی قراردادی با استفاده از ظرفیت های مالی، اعتباری، تخصصی، اجتماعی، قانونی و حقوقی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از سیاستهای اصلی شرکت مادر تخصصی  است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار حضوری و ویدئو کنفرانس با نمایندگان شرکت مادر تخصصی و مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان و منطقه جنوب کرمانو صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جنوب کرمان در روز سه شنبه 10 تیرماه 1399 با تاکید بر تبیین فرایندهای مربوط به تامین، تجهیز و تخصیص منابع مالی افزود: ساماندهی منابع مالی در توسعه پایدار بخش کشاورزی یک ضرورت اساسی است که در این زمینه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی می توانند با ارائه خدمات و الگوهای مناسب  نقش مهمی را ایفاء کنند.بهزاد نسب با برشمردن ضروت حمایت دستگاههای دولتی در توسعه و تقویت صندوق ها اظهار داشت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با انجام تعاملات با صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری و توانمندی های معاونت های تخصصی و سازمان های جهاد کشاورزی لازم است به دنبال تدوین و به کارگیری الگوهای مناسب و برنامه های عملیاتی و جریان سازی  پایدار برای  تجهیز، تامین و تخصیص باشند.

وی با تاکید بر اهمیت توانمندسازی منابع انسانی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اعلام کرد: آموزش و بهسازی منابع انسانی شاغل در شرکت مادر تخصصی و صندوق ها به عنوان رکن اساسی در دستور کار این شرکت است که با انجام نیازسنجی، تحلیل و الویت بندی آنها، برنامه های آموزشی مناسب تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.

گفتنی است؛ در این دیدار گزارشی از وضعیت، عملکرد و برنامه های صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و توسعه منابع طبیعی استانهای هرمزگان، کرمان و منطقه جنوب کرمان توسط مدیران عامل این صندوق ها ارائه شد و نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های یادشده به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات لازم پرداختند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی