سرمایه صندوق بهارستان به 12 میلیارد ریال رسید

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهارستان گفت: در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهارستان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ داریوش شهریاری،مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهارستان افزود:سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهارستان به میزان  12 میلیارد و 531 میلیون و 310 هزار ریال افزایش پیدا کرد .

 

شهریاری تصریح کرد: سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهارستان در مرحله قبل از افزایش مزبور  به میزان 8 میلیارد و 683 میلیون و 840 هزار ریال بوده است .

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی