افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان ارومیه

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی خیرالنساء شهرستان ارومیه، افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت هایکشاورزی زنان روستایی خیرالنساء شهرستان ارومیه، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده 5بهمن ماه94 و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ 5 خردادماه95 ، به میزان 8 میلیارد و 466میلیون و290 هزار ریال افزایش پیدا کرد.

گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت هایکشاورزی زنان روستایی خیرالنساء شهرستان ارومیه، در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان 6میلیارد و 987 میلیون و 620 هزار ریال بوده است . 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی