افزایش 111 میلیارد ریالی سرمایه صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان چهارمحال و بختياري

در جلسه هیات مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان چهارمحال و بختياري افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق به بیش از  216 میلیارد و 788 میلیون و 750 هزار ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان چهارمحال و بختياري به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی (فوق العاده- عادی) در تاریخ 14 اسفندماه 1397  و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ چهارم اسفندماه 1398، به میزان 111 میلیارد ریال و تعداد سهام داران از 76 سهام دار به 83 سهام دار افزایش پیدا کرد.

گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان چهارمحال و بختياري در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان 105 میلیارد و 876 میلیون و 250 هزار ریال بوده است .

در حال حاضر سهم بخش غیر دولتی مبلغ 112 میلیارد و 730 میلیون و 150 هزار ریال برابر 52 درصد و سرمایه بخش دولتی ( شرکت مادر تخصصی ) مبلغ 104 میلیارد و 58 میلیون و 600 هزار ریال برابر 48 درصد سرمایه است.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی