انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعهدامپروری و تولیدات دامی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، محمدرضا ملاصالحی، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی، منصوب شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی