افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان دشتستان

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان دشتستان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ7 آبان ماه امسال و صورت جلسه هیات مدیره، سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان دشتستان از میزان یک میلیارد و 296 میلیون و 730 هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان دشتستان از میزان یک میلیارد و 296 میلیون و 730 هزار ریال به میزان یک میلیارد و 834 میلیون و 900 هزار ریال  افزایش یافت.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی