دانلود مستندات ، ضوابط و دستورالعمل ها

جلسه توجيهي صندوق ها شهرستاني مورخ 20 فروردین 1396

ضوابط تشکیل صندوق زنان مورخ 2 اردیبهشت 1396

مدل مفهومی شوراهاي اسلامي روستا مورخ 16 شهریور 1390

دستورالعمل چگونگی تهیه وتدوین طرح تاسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص

فرآيند تاسيس وتشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه منابع طبیعی استانی

فرآيند تشكيل صندوقهاي جديد شهرستاني

فرآيندكار صندوق ها

فرم لیست سهامداران حقوقی (1)

فرم لیست سهامداران حقوقی (2)

ليست كار براي تشكيل صندوق

هیئت اجرایی موسس

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی